Právní služby

 

Obchodní právo

 • zakládání obchodních společností a zajišťování změn v nich;
 • zajišťování změn právní formy obchodních společností;
 • zajišťování činnosti a jednání orgánů obchodních společností a plnění jejich zákonných povinností;
 • poskytování právních služeb při jednání v obchodních věcech a sepisování obchodních smluv všech druhů;
 • zastupování při vymáhání pohledávek a obraně před uplatněnými nároky;
 • zastupování v řízení před soudy a jinými orgány v obchodněprávních věcech.

 

Občanské právo

 • poskytování právních služeb při jednání v civilních věcech a sepisování smluv všech druhů;
 • poskytování komplexních právních služeb v oblasti práva nemovitostí, sepisování odpovídajících smluv (např. kupní smlouvy, zástavní smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene apod.) a zastupování před příslušnými státními orgány (katastrální úřad, stavební úřad apod.);
 • poskytování komplexních právních služeb v dědickém řízení;
 • poskytování komplexních právních služeb ve věcech výkonu rozhodnutí (na straně oprávněné i povinné);
 • zastupování v řízení před soudy a jinými orgány v občanskoprávních věcech.

 

Pracovní právo

 • poskytování právních služeb při jednání ve věcech pracovněprávních a sepisování smluv všech druhů (z pozice zaměstnance i zaměstnavatele);
 • zastupování v řízení před soudy a jinými orgány v pracovněprávních věcech.

 

Rodinné právo

 • poskytování právních služeb při jednání ve věcech rodinného práva a sepisování smluv a podání všech druhů (úprava poměrů k nezletilým dětem, rozvod, vypořádání společného jmění manželů);
 • zastupování v řízení před soudy a jinými orgány v rodinněprávních věcech.

 

Trestní právo

 • zastupování v řízení před soudy a jinými orgány při obhajobě v trestním řízení i jako zmocněnec poškozeného.

 

Konkurzní právo

 • činnost správce konkurzní podstaty;
 • poskytování komplexních právních služeb ve věcech konkurzního práva a sepisování návrhů všech druhů (návrh na prohlášení konkurzu, obrana proti návrhu na prohlášení konkurzu, přihláška pohledávky apod.);
 • zajišťování činnosti a jednání věřitelských orgánů (věřitelský výbor, zástupce věřitelů) a plnění jejich zákonných povinností;
 • zastupování v řízení před soudy v konkurzním řízení.

 

Další právní oblasti

 • správní právo ;
 • finanční právo;
 • mezinárodní právo;
 • směnečné právo a právo cenných papírů.